Corporate Governance

Als professionele onderneming erkennen we het belang van goede corporate governance. Ons doel is om te allen tijde rekening te houden met de belangen van al onze stakeholders. Onze corporate governance is gestoeld op principes als transparantie, integriteit en heldere en eenduidige communicatie.

Holland Casino kiest ervoor de herziene Nederlandse Corporate Governance Code (de “Code”) te volgen en heeft voor zover relevant de bepalingen uit de Code geïmplementeerd. Aangezien Holland Casino geen beurs­vennootschap is, worden de specifiek voor beursvennootschappen geschreven bepalingen niet toegepast. In dit kader verwijzen wij naar onze website, waarop wij conform het ‘comply or explain’ principe rapporteren over de compliance met deze code.

Per 1 mei 2017 is de Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland (Holland Casino) tot een naamloze vennootschap omgevormd. In aansluiting op de nieuwe statuten zijn ook het Bestuursreglement en het Reglement van de Raad van Commissarissen aangepast. Deze sluiten zoveel mogelijk aan bij de Code. Holland Casino heeft een zogenaamde two-tier bestuursstructuur, derhalve zijn de bepalingen geschreven voor een one-tier bestuursstructuur niet van toepassing.

Governance structuur

Holland Casino is in 1976 opgericht als stichting en aangewezen als enige vergunninghouder voor het aanbieden van casinospelen in Nederland. Per 1 mei 2017 is de stichting omgevormd tot een naamloze vennootschap, waardoor de Staat 100 procent aandeelhouder is geworden. Dit heeft plaatsgevonden om de rechtsvorm van Holland Casino in lijn te brengen met de andere staatsdeelnemingen.

De beleidsmatige bevoegdheden vallen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en Veiligheid. Het ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor het beheer. De winstafdracht aan de Staat vindt plaats door middel van dividenduitkeringen op basis van de wet, statuten en nadere afspraken in dit kader. De omvang van het eigen vermogen van de onderneming wordt aan de hand van een voorstel van de Raad van Commissarissen (RvC) door de minister van Financiën vastgesteld.

De onderneming wordt bestuurd door het Bestuur dat onder toezicht staat van een RvC. Leden van de RvC worden door de minister van Financiën benoemd. Het ministerie van Financiën heeft als 100 procent aandeelhouder statutair geregelde goedkeuringsrechten en aanwijzingsbevoegdheden. Holland Casino staat onder toezicht van de Kansspelautoriteit en opereert binnen het wettelijke kader van de Wet op de kansspelen en de Beschikking Casinospelen.

Het staatsdeelnemingenbeleid van de Rijksoverheid is onder meer gericht op het leveren van een bijdrage aan een goed ondernemingsbestuur van de staatsdeelnemingen. Onderdeel van het beleid is ook alle staatsdeelnemingen op gelijke wijze te organiseren. De Rijksoverheid hanteert daartoe standaardstatuten, zodat de bevoegd­heden van de verschillende vennootschappen, in het belang van goed ondernemingsbestuur, binnen staatsdeelnemingen eenduidig worden vastgelegd. Het beleid gaat uit van een kapitaalvennootschap als rechtsvorm met toepassing van een gemitigeerd structuurregime. De Staat oefent zijn aandeelhouder­schap in Holland Casino N.V. uit in overeenstemming met het beleid uit de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2013.

Wet- en regelgeving

De volgende wet- en regelgeving is thans van toepassing op Holland Casino (niet uitputtend):

 • Wet op de kansspelen (Wok);
 • Beschikking Casinospelen;
 • Wet op het financieel toezicht (Wft);
 • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 • Sanctiewet (SW);
 • Drank en Horecawet;
 • Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp);
 • Arbeidsomstandighedenwet;
 • Arbeidstijdenwet;
 • Gedragscode promotionele kansspelen;
 • Gedragscode promotionele kansspelen;
 • Nederlandse Reclame Code;
 • Besluit werving, reclame en verslavingspreventie Kansspelen;
 • Regeling werving, reclame en verslavingspreventie Kansspelen;
 • Speelautomatenbesluit 2000;
 • Speelautomatenregeling 2000;
 • Algemene verordening gegevens­- bescherming / General Data Protection Regulation (vanaf 25 mei 2016 vervangt deze de Wbp);
 • Wet op de kansspelbelasting;
 • Besluit ECB inzake echtheids- en geschiktheidscontroles en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten (ECB/2010/14);
 • Wet Huis voor klokkenluiders;
 • Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus;
 • Reclamecode voor alcoholhoudende dranken;
 • Algemeen Plaatselijke Verordeningen (i.v.m. exploitatievergunning).

Het Bestuur

Het dagelijks besturen van Holland Casino en het uitzetten van de strategie en het beleid van de onderneming is de taak van het Bestuur van Holland Casino. In de statuten van Holland Casino en in het reglement van het Bestuur staan de verantwoordelijkheden, taken en werkwijze van het Bestuur nader beschreven.

Holland Casino heeft een statutair Bestuur en een Directieteam. Het Directieteam bestaat uit de stafdirecteuren en de regiodirecteuren. Het Bestuur en het Directieteam komen één keer per twee weken bij elkaar, voornamelijk om strategische onderwerpen te bespreken en hierover te besluiten.

Het aantal bestuursleden wordt conform de statuten bepaald door de RvC. Bestuursvoorzitter Erwin van Lambaart vormt samen met Ruud Bergervoet het tweekoppige Bestuur. Bestuurs­leden worden voor een periode van vier jaar benoemd, waarna een herbenoeming kan plaatsvinden.

Bestuursvoorzitter

De heer E. van Lambaart (1963)
Erwin van Lambaart is sinds 7 maart 2016 Bestuursvoorzitter van Holland Casino. Voor zijn aantreden was hij werkzaam in de internationale gastvrijheidsindustrie en in de wereld van theater, entertainment en media. Erwin van Lambaart was na zijn opleiding aan de Hogere Hotelschool Den Haag eerst 14 jaar werkzaam in de internationale hotellerie.

Aandachtsgebieden: Audit, Gaming & Services, Human Resources, Marketing & E-Commerce, Corporate Communication, Operations.

 

Chief Financial Officer

De heer R. Bergervoet (1963)
Ruud Bergervoet is per 21 maart 2017 aangetreden als Chief Financial Officer (CFO). Hiervoor bekleedde hij verschillende (a.i.) posities als CFO en studeerde hij als econoom cum laude af aan de Universiteit van Amsterdam.

Aandachtsgebieden: Finance & Control, Informatie­voorziening, Security & Responsible Gaming, Legal & Compliance.

Raad van Commissarissen

De RvC oefent toezicht uit op het beleid van het Bestuur van Holland Casino en staat het Bestuur met raad ter zijde. De RvC controleert en adviseert het Bestuur bij de uitvoering van zijn taken vanuit een onafhankelijke positie. Deze onafhankelijke positie is in overeenstemming met de best-­practicebepaling III.2.2 van de Code. Ultimo 2017 bestond de RvC uit vijf leden, waarvan twee vrouwen en drie mannen. De heer W.L.J. Bröcker is sinds eind 2016 voorzitter van de RvC.

De commissarissen worden benoemd door de minister van Financiën na de RvC gehoord te hebben en na overleg met de minister van Justitie & Veiligheid. Tenminste éénmaal per jaar wordt, buiten aanwezigheid van het Bestuur, het eigen functioneren, het functioneren van de afzonderlijke commissies en dat van de individuele bestuursleden besproken.

Samenstelling Bestuur en Raad van Commissarissen

In lijn met de Code hanteert Holland Casino een door de RvC opgesteld diversiteitsbeleid voor de samenstelling van het Bestuur, de RvC en de commissies. Holland Casino erkent het belang van een gebalanceerde man/vrouw-verdeling in het Bestuur (en Directieteam) en de RvC en streeft ernaar te voldoen aan de richtlijn voortvloeiend uit de Wet bestuur en toezicht, opgenomen in artikel 2:166 BW. We zijn van mening dat de huidige samenstelling voldoet aan het diversiteitsbeleid en de eisen van deze tijd.

Externe accountant

Vanaf het boekjaar 2016 is KPMG de accountant van Holland Casino. KPMG rapporteert aan het Bestuur en de RvC. Het reglement auditcommissie van Holland Casino schrijft voor dat de externe accountant minimaal één maal per jaar een vergadering van de auditcommissie bijwoont. In 2017 is KPMG twee maal aanwezig geweest bij vergaderingen met de auditcommissie.

Gedragscode

Holland Casino hanteert een interne gedragscode waar medewerkers op alle niveaus in de organi­satie aan dienen te voldoen. De gedragscode is opgenomen in de personeelsgids en wordt beschikbaar gesteld via het intranet. Daarnaast stelt Holland Casino eisen aan de diensten en producten van partners en leveranciers. Deze eisen hebben onder meer betrekking op het op een eerlijke en ethisch verantwoorde manier verkrijgen en produceren van voedingsmiddelen en andere producten. Medewerkers en leveranciers worden voor hun aanstelling op integriteit en betrouwbaarheid getoetst.

Remuneratie

In lijn met het Bezoldigingsbeleid Holland Casino, dat gebaseerd is op het Beloningskader staatsdeelnemingen en de Nota deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2013, stelt de RvC elk jaar de remuneratie voor het Bestuur vast. De beloning voor bestuursleden bestaat uit een vaste en een variabele component. Conform het huidige Bezoldigingsbeleid Holland Casino is de som van het vaste en variabele inkomen van de bestuurs­voorzitter (“CEO”) gemaximeerd op 296.000 euro. Het uitgangspunt voor het totale maximum inkomen van de financieel directeur (“CFO”) ligt tussen 80-90 procent van het totale inkomen van de CEO. De variabele component voor zowel de CEO als de CFO bedraagt maximaal 20 procent van het vaste inkomen.

De hoogte van de uit te keren variabele beloning is afhankelijk van het behalen van de, vooraf door de RvC vastgestelde, targets. Deze targets leveren een bijdrage aan het realiseren van verschillende doelstellingen en zijn onderverdeeld in financiële en niet-financiële targets en kunnen de korte en/of de (middel)lange termijn betreffen. Voor 2017 was de verhouding van financiële en niet-financiële targets 50/50. Het financiële deel betreft het realiseren van het begrote resultaat vóór bijzondere baten en lasten. Het niet-financiële deel betreft persoonlijke targets en maatschappe­lijke targets (waaronder gast- en medewerkers­tevredenheid, compliance en MVO).

Op de variabele beloning is een zogenaamde claw back clausule van toepassing. Dit geeft de RvC de bevoegdheid om de variabele beloning terug te vorderen dan wel niet uit te keren of bij te stellen, indien de variabele beloning is toegekend op basis van onjuiste (financiële) gegevens of onjuiste informatie over het bereiken van de aan de variabele beloning ten grondslag liggende doelen of over de omstandigheden waarvan de beloning afhankelijk was gesteld. Daarnaast heeft zij de bevoegdheid om de variabele beloning aan te passen indien de uitkering naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

De bezoldiging van de RvC wordt vastgesteld door de aandeelhouder. De in redelijkheid gemaakte onkosten van de leden van de RvC worden aan hen vergoed.

Een gedetailleerde uitwerking van de remuneratie is te vinden in de jaarrekening op pagina’s 139 en 140 van dit jaarverslag.

De beloningsratio tussen de totale bezoldiging van de hoogst betaalde medewerker (CEO) en de mediaan van de totale bezoldiging van alle overige medewerkers in 2017 bedraagt 4,9 (2016: 4,9). In de berekening van deze ratio zijn de vaste en variabele beloningen meegenomen alsmede de pensioenkosten.

Privacy

Om onze taak in het kader van het preventiebeleid kansspelen goed uit te kunnen voeren is inzicht in de persoonsgegevens van onze gasten noodzakelijk. Omdat we grote waarde hechten aan de privacy van onze gasten en medewerkers, zorgen we ervoor dat administratieve processen waar persoonsgegevens van gasten en medewerkers bij betrokken zijn, voldoen aan de wettelijke criteria voor behoorlijke en zorgvuldige gegevensverwerkingen. Deze wettelijke criteria zijn onder andere vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Een herziening van de regels voor de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie, de zogeheten General Data Protection Regulation (GDPR) is inmiddels van kracht geworden en ondernemingen hebben tot 25 mei 2018 om hun beleid hierop aan te passen. Holland Casino is bezig zich voor te bereiden op de invoering van GDPR.

Naleving wwft, wft en sanctiewet

Het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is per 1 januari 2016 over­gegaan van de Nederlandsche Bank naar de Kansspelautoriteit. Het toezicht op de naleving van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Sanctiewet liggen nog altijd bij de Nederlandsche Bank. In verband met het gewijzigde toezicht verstrekt Holland Casino ieder jaar een Wwft-rapportage aan de Kansspelautoriteit.