Verantwoord spelen

 

Pionier en voortrekker

Als Holland Casino hebben we van oudsher een voorbeeldfunctie als het gaat om verantwoord spel. Alles draait om de zorg voor onze gasten. We willen hen positief verrassen met ons unieke aanbod en echte persoonlijke aandacht, binnen een betrouwbare en controleerbare context. We geven onze gasten zoveel mogelijk zelf de regie en de ruimte om te spelen, maar helpen ze tegelijkertijd om hun eigen grenzen te bepalen en te bewaken. We hebben een doordacht en helder preventiebeleid kansspelverslaving met strakke uitvoeringsprotocollen en zorgvuldige begeleiding.

 

Preventiebeleid Kansspelen

Met ons preventiebeleid Kansspelen helpen wij gasten om een bezoek aan het (online) casino leuk te houden. We informeren de gast over verantwoord speelgedrag en geven duidelijke voorlichting over de risico’s van het spel. We stimuleren het stellen van grenzen aan het speelgedrag en helpen deze zo nodig ook te bewaken. Omdat we het gedrag van onze gasten systematisch in de gaten houden, zijn we in staat om op tijd in te grijpen.

Hierbij spelen onze medewerkers een cruciale rol. Alle medewerkers van Holland Casino zijn opgeleid om ongewenst speelgedrag te signaleren en getraind om de juiste interventie in gang te zetten. Zien we een risico? Dan maken we dit bespreekbaar, zodat de gast meer inzicht krijgt in het eigen gedrag. Als het nodig is, zoeken we samen met de gast naar mogelijkheden om het speelgedrag te matigen en om hulp te zoeken.

 

 

Identificatie & Registratie

Om altijd een actueel beeld van onze gasten te hebben en onze informatie, hulp en interventies op maat aan te bieden doen we het volgende:

 • Nieuwe gasten registreren we in ons centrale systeem. We verifiëren de leeftijd door een ID-check. Elk (volgend) bezoek aan Holland Casino vestiging wordt aan het spelersdossier toegevoegd.
 • Alle medewerkers zijn opgeleid om opvallend gedrag van gasten te herkennen en - binnen de kaders van privacywetgeving - eenvoudig te melden en te koppelen aan het dossier. Ook signalen van derden (naasten, hulpverleners etc.) worden daaraan toegevoegd. Online werken we met aanvullende datastromen om het speelgedrag te monitoren. 
 

 

Voorlichting & bewustwording

 • We geven heldere voorlichting over een gezonde omgang met het spel.
 • We voeren bewustwordingsgesprekken, waarin we de gast inzicht geven in het eigen gedrag, wijzen op risico’s en stimuleren om grenzen te stellen.
 • Voor jongvolwassenen (18-23) hebben we extra aandacht. We gaan eerder het gesprek aan en we ondersteunen ook steviger in het stellen en bewaken van de grenzen.
 • We bieden online tools om het spelinzicht te bevorderen.
 

 

Monitoring  

 • We volgen het (bezoek)gedrag van onze gasten systematisch. Zo kunnen we het gesprek aangaan op het moment dat de bezoekfrequentie stijgt of onze medewerkers opvallend gedrag signaleren.
 • We monitoren het gedrag en de bezoekfrequentie in ieder geval zes en achttien maanden na een bewustwordingsgesprek met de gast Zijn er tussendoor opmerkelijke signalen, dan gaan we direct het gesprek aan.
 • Voor kwetsbare groepen bieden we maatwerk. Gesprekken voor bijvoorbeeld jongvolwassenen zijn op maat gesneden voor de leeftijdsgroep. Na een gesprek met een jongvolwassene monitort Holland Casino over een periode van dertien maanden het (speel)gedrag.
 • Online volgen we het speelgedrag nauwkeurig en signaleren we daarmee opvallend gedrag. Via diverse slimme toepassingen grijpen we gepast en adequaat in.
 

 

Wij dragen bij aan een betere samenleving.

 • We zoeken altijd samen met de gast naar oplossingen. Ook bij interventies. We stimuleren de keuze voor zelfregulatie, zoals het vrijwillig nemen van een entreeverbod of entreebeperking. Ook ondersteunen we onze gasten in hun weg naar  gespecialiseerde hulpinstanties.
 • Mocht een speler niet zelf ingrijpen hebben we uiteindelijk ook de optie om een entreebeperking of uitsluiting op te leggen.

Meldt een gast zich na afloop van een entreeverbod bij het casino, dan voeren we een nazorggesprek met de gast en verkennen we samen met de gast wat de beste vervolgstap is.